پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

قسط

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۳۰

کاربرد:
-۱ درمان لوزه
یک قاشق چایخوری قسط در یک لیوان آب باران حل کرده و از یک طرف
دهان میل شود. (لدود)
برای افراد ۲تا ۷ سال نصف قاشق در نصف لیوان آب باران و برای زیر ۲ سال
یک چهارم قاشق در یک چهارم لیوان آب حل گردد و لدود شود.
مکمل قسط برای لوزه عود هندی است: یک هشتم قاشق چایخوری عود
هندی آسیاب شده را در یک ظرف قطره چکاندار آب باران حل کرده و هر

روز یک یا دو قطره در هر سوراخ بینی ریخته شود. و همچنین داروی امام
کاظم)ع( مطابق با فصل میل شود.
-۲ گوشت اضافه داخل بدن:
یک قاشق مرباخوری قبل از غذا میل شود.
-۳ گوشت اضافه روی سطح بدن حتی روی زبان:
اگر گوشت اضافی روی زبان باشد، قسط خشک روی زبان مالیده شود و هر
چه یشتر بماند بهتر است.
اگر گوشت اضافی روی سطح بدن باشد به یکی از روشهای زیر درمان می
شود:
الف- قسط آسیاب شده با آب حل کرده و روی آن مالیده شود
ب- به اندازه لازم قسط با نمک دریا مخلوط و روی محل مالیده شود.
ج- قسط+ نمک دریا+ اوشق بطور مساوی بصورت خشک روی گوشت
اضافی مالیده شود. هر چه بیشتر بماند بهتر است
-۴ تنگی مری
یک قاشق مرباخوری قسط با نصف قاشق مرباخوری نمک دریا با یک لیوان
آب شب موقع خواب میل شود. تا بهبودی کامل.
-۵ لکه های ظاهری بدن: قسط+ عسل+ سرکه روی لکه مالیده شود.
-۶ ورم گلو؛ نصف قاشق چایخوری قسط هندی آسیاب شده + یک چهارم
قاشق چایخوری نمک دریا در نصف لیوان آب باران حل کرده و شب موقع
خواب غرغره شود.
نکته: اگر ورم موجود در گلو ورم سرطانی باشد باید داروی اورام را با شیر بز

پخته و شب موقع خواب غرغره شود.
-۷ پولیپ معده؛ یک قاشق چایخوری قسط در یک لیوان آب باران حل و میل
شو د .
-۸ پولیپ کیسه صفرا؛ یک قاشق چایخوری قسط با یک بسته سنا مکی(دو
قاشق غذاخوری سنا+ یک قاشق غذاخوری کل سرخ تبریزی) دم کرده و میل
شود.
-۹ پولیپ رحم(گوشت اضافه)؛ بیست گرم قسط آسیاب شده و بیست گرم
نمک دریا ترکیب نموده و نیم ساعت باید در آن نشست. مقدار آب و شکل
ظرف به گونه ای باشد که موقع نشستن در آن آب تا ناف برسد.
نکته: نشستن در آب نمک دریا با غلظت بالا نیز برای این بیماری مفید است.

سوال خود را مطرح کنید :