پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

فرفیون

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۳۰

کاربرد: جلوگیری از سقط جنین در کسانی که سابقه سقط داشته و یا اینکه در
ایام بارداری لکه خون می بینند.
دستور مصرف:
-۱ کسانی که سابقه سقط دارند پس از انعقاد نطفه سه شب پشت سرهم هر
شب به انازه یک عدس فرفیون قورت می دهند و پس از دو الی سه ماه
پس از بارداری مجدداً سه شب پشت سر هم هر شب به اندازه یک عدس
فرفیون قورت می دهند.
-۲ کسانی که بدون سابقه سقط در ایام بارداری لکه خون می بینند می
بایست سه شب پشت سرهم هر شب به اندازه یک عدس فرفیون قورت
بدهند.
در هر دو حال، یک الی دو قوطی قرص خون باید مصرف شود که این از
خونریزی جلو گیری می کند.

سوال خود را مطرح کنید :