پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

سنگ نشادر

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۹

کاربرد: باز کردن لکنت زبان.
دستور مصرف:
سنگ نوشادر را در آب ماست زده و روی زبان فرد بقدری کشیده شود تا کف
کند. روزی یک بار.
نکته: بخور حضرت مریم )س( نیز مؤثر است.

سوال خود را مطرح کنید :