پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

جامع با آب سنا

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۷

کاربرد: درمان سنگ کیسه صفرا.
دستور مصرف: سه روز در میان پنج بسته سنا) ۲۵ گرم( در یک ونیم الی دو
لیوان آب جوش ده دقیقه مانند چای دم شود و پس از صاف کردن با یک
داروی جامع میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم
بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و سنا و جامع بر اساس سن تقسیم می
شود.
نکته:
-۱ با فاصله سه روز در میان، سه بار و بهتر اینکه پنج بار تکرار شود. و می
توان برای بهتر عمل کردن هر روز مصرف کرد.

۲ در بین فواصل سه روز مصرف سنا، ۳۰ عدد هسته خرما را در دو لیوان آب
جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن میل شود.
-۳ اگر مصرف سنا با جامع مؤثر نشد، در مرحله بعد مقدار سنا را می توان
دو برابر و اگر باز مؤثر نشد سه برابر و حتی چهار برابر اضافه نمود؛
-۴ اگر به هیچوجه درمان با سنا مؤثر نشد، دو گرم سقمونیا را در یک لیوان
آب جوش حل کرده و با یک داروی جامع میل شود.
نکته: در زمان مصرف این دارو از تحرک زیاد پرهیز شود تا در صورت خُرد
شدن ناقص سنگ و از بین نرفتن کامل سنگ، به داخل مجرای صفرا نرود و
سبب گرفتگی مجرا نشود.

سوال خود را مطرح کنید :