پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

اگیر ترکی(وج)

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۳

کاربرد:
-۱ درمان لکنت زبان
دستور مصرف: به اندازه یک حبه آدامس جویده ودر دهان نگه داشته شود
وهر چقدر بیشتر نگه داشته شود بهتر است.
نکته: برای کودکان، پدر یا مادر آن را جویده و در دهان بچه گذاشته و هر چه
بیشتر در دهان نگه شود بهتر است.
-۲ مالیدنی:
برای بیماری پوستی بهک، دو واحد شیطرج و یک واحد سیاهدانه آسیاب
شده و یک واحد اگیر ترکی)وج( آسیاب شده با سرکه طبیعی انگور خمیر
کرده و روی موضع مالیده و شب تا صبح بماند.

سوال خود را مطرح کنید :