پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

اذخر و خولنجان

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۳

کاربرد: بزرگ کننده رحم.
دستور مصرف: یک داروی اذخر و یک داروی خولنجان را در آب زیاد بیست
دقیقه جوشانده و پس از سرد شدن، خانم ها نیم ساعت و دوشیزگان چهل و
پنج دقیقه در آن بنشینند. آب باید تا ناف برسد.

سوال خود را مطرح کنید :