پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

اذخر و جامع و عسل

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۳

کاربرد: زخم رحم و دهانه رحم
دستور مصرف: تمام داروی اذخر را بیست دقیقه در آب زیاد جوشانده و پس
از سرد شدن یک داروی جامع (یا هرچند تعداد که تجویز شده باشد) و سی
گرم عسل با آن مخلوط کرده و خانم ها باید نیم ساعت و دوشیزگان چهل
و پنج دقیقه در آن بنشینند و آب تا ناف برسد.

سوال خود را مطرح کنید :