پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

اذخر و تخم خرفه و عسل و تباشیر

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۳

کاربرد: سوزش و خارش و عفونت و کیست
دستور مصرف: تمام داروی اذخر به همراه بیست گرم تخم خرفه آسیاب
شده را در آب زیاد بیست دقیقه جوشانده و پس از سرد شدن بیست گرم
تباشیرآسیاب شده و سی گرم عسل با آن مخلوط کرده و خانم ها نیم ساعت
و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه باید در آن بنشینند و آب باید تا ناف برسد.

سوال خود را مطرح کنید :