پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

اذخر و ابهل

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۳

کاربرد: خارج کردن جفت و یا جنین مرده و یا قسمتی از جنین که در رحم
باقی مانده باشد.
دستور مصرف: تمام داروی اذخر را با یک قوطی داروی ابهل در آب زیاد
بیست دقیقه جوشانده و پس از سرد شدن نیم ساعت در آن باید نشست و آب
تا ناف برسد.

سوال خود را مطرح کنید :