پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

اذخر وجمع کننده

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۲۳

کاربرد: کوچک کننده رحم.
دستور مصرف: یک داروی اذخر و یک داروی جمع کننده را در آب زیاد بیست
دقیقه جوشانده وپس از سرد شدن، خانم ها نیم ساعت و دوشیزگان چهل و
پنج دقیقه در آن بنشینند. آب باید تا ناف برسد.

سوال خود را مطرح کنید :