پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه اطلاع‌ رسانی مرکز طب اسلامی آیت الله عباس تبریزیان

پایگاه رسمی مرکز طب اسلامی حضرت آیت اللّه تبریزیان

شافیه شانزده ماهه با آب باران

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۶/۳۰

کاربرد: درمان کوری نو وکهنه؛ قوز قرنیه و آب سیاه چشم؛ از بین رفتن
شبکیه چشم؛ در رفتگی عدسی چشم؛ ضعف شدید چشم؛ نابینایی.
نکته: در این موارد تجویز سرمه اثمد و کافوری به عنوان کمک کننده به
شافیه تجویز می شود.
دستور مصرف شافیه با آب باران:
یک داروی شافیه کوچک و یا یک قاشق چایخوری از شافیه بزرگ را به گونه
ای با آب باران مخلوط کرده که مانند فرنی و یا حتی کمی رقیق تر بشود و
سپس مانند سرمه به چشم کشیده شود.

نحوه سرمه کشیدن با شافیه و آب باران:
هفت میل سرمه کشیده می شود: چهار میل چشم راست و سه میل چشم
چپ.
از چشم راست شروع کرده و به چشم راست تمام شود. یعنی میل اول به
چشم راست و میل دوم به چشم چپ و میل سوم به چشم راست و میل
چهارم به چشم چپ و میل پنجم به چشم راست و میل ششم به چشم چپ
و میل هفتم به چشم راست کشیده می شود.
نکته: هر هفت بار باید میل سرمه به داروی شافیه آغشته شود.
مدت زمان استفاده:
چهار روز و هر روز سه مرتبه در اول روز و اول شب و آخر شب با این دارو
سرمه کشیده شود.
اگر مؤثر نشد چهار روز دیگر استفاده شود.
نکته: برای افراد نابینا و بسیار کم بینا قابل تکرار است.

سوال خود را مطرح کنید :